PRODUKTY
Suncon Portfel
Suncon Portfel jest profesjonalnym systemem raportującym dedykowanym dla działów zarządzania portfelami inwestycyjnymi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Emerytalnych. Aplikacja automatyzuje procesy związane z zarządzaniem aktywami wprowadzaniem zleceń/transakcji, obliczaniem wartości...
Suncon Limits Manager
Suncon Limits Manager dla MFACT jest zaawansowanym systemem raportowania limitów inwestycyjnych. Program jest zintegrowany z systemem MFACT firmy Linedata. System zawiera predefiniowane limity dla różnych typów funduszy, system konfiguracji i zarządzania danymi niezbędnymi do obliczeń oraz...
Suncon PF Reporter
Suncon PF Reporter jest systemem do tworzenia raportów dziennych Otwartego Funduszu Emerytalnego dla Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
Suncon DB Reporter
Suncon DB Reporter jest systemem raportowania danych z systemu MFACT dla potrzeb sprawozdawczości NBP. System zawiera predefiniowane skrypty, które automatycznie generują raporty w postaci plików PDF oraz XML.
Suncon Fund System
Suncon Fund System jest profesjonalnym systemem księgowym dedykowanym dla działów zarządzania portfelami inwestycyjnymi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Emerytalnych, działów Asset Management oraz instytucji zajmujących się wyceną aktywów i księgowością funduszy. System powiązany z zewnętrznymi...
Suncon DF Reporter
Suncon DF Reporter jest systemem do tworzenia raportów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Aplikacja zapewnia pełną automatyzację i standaryzację generowania plików DF na podstawie operacji wprowadzonych i zatwierdzonych w systemie księgowym MFACT.
Suncon Jednostki
Suncon Jednostki moduł raportujący zdarzenia inwestycyjne dotyczące jednostek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Wyceny jednostek są dostarczane na bieżąco przez Suncon. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie dowolnego raportu np. na potrzeby działu inwestycji komitetu inwestycyjnego lub działu...
Suncon ESPI Reporter
Suncon ESPI Reporter jest systemem do tworzenia obligatoryjnych raportów dla potrzeb sprawozdawczości elektronicznej ESPI. System umożliwia automatyczne generowanie raportów dla pojedynczego lub grupy funduszy w żądanym okresie. Elastyczna praca z formularzami i raportami możliwa jest dzięki...
Suncon Risk Manager
Suncon Risk Manager jest systemem do kontroli polityki zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Aplikacja oferuje wsparcie narzędziowe w zakresie analizy ryzyka metodami: zaangażowania, absolutnej VaR, względnej VaR. Rozwiązanie Suncon Risk Manager wspiera TFI w zakresie...
SUNCON PORTFEL
Suncon Portfel jest profesjonalnym systemem raportującym dedykowanym dla działów zarządzania portfelami inwestycyjnymi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Emerytalnych. Aplikacja automatyzuje procesy związane z zarządzaniem aktywami wprowadzaniem zleceń/transakcji, obliczaniem wartości aktywów netto na jednostkę, zarządzaniem ryzykiem rynkowym oraz płynnością.