SUNCON FUND MANAGER

Suncon Fund System jest systemem księgowym dedykowanym dla księgowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności funduszy otwartych
i zamkniętych, w celu wyceny aktywów i zobowiązań funduszy oraz ustalenia wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Otwartość systemu w zakresie konfiguracji pozwala na pełne jego dopasowanie do wymogów wynikających ze specyfiki każdego z funduszy,
w tym funduszy o wielu kategoriach jednostek uczestnictwa.

FUNKCJONALNOŚCI

 • Wyznaczenie wielkości przychodów i kosztów funduszu, w tym m.in. z tytułu naliczonych odsetek, amortyzacji dyskonta i premii
 • Ustalenie przychodów i kosztów funduszu z tytułu zawartych umów pożyczek papierów wartościowych
 • Realizację procesu rozliczenia portfela dla transakcji portfelowych
 • Ustalenie pozycji portfela inwestycyjnego funduszu, z podziałem na kategorie, rynki i waluty
 • Potwierdzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów, w tym opłaty za zarządzanie
 • Ustalenie wartości rynkowych aktywów i zobowiązań funduszu w oparciu o notowania rynkowe instrumentów lub na podstawie modelów wyceny, tabel kuponów
 • Rolowanie roku, zamykanie Księgi Głównej i zatwierdzenie zamknięcia roku obrotowego funduszu
 • Zatwierdzenie wartości rynkowych aktywów i zobowiązań funduszu
 • Automatyczne procesowanie wyceny aktywów i zobowiązań funduszy według zdefiniowanego scenariusza
 • Kopiowanie ustawień funduszy, w tym schematu księgowań, definicji kosztów, schematu procesowania danych, klas jednostek i parametrów funduszy, w tym domyślnej metody wyceny instrumentów
 • Transakcje portfelowe w oparciu o pliki WKU lub własne pliki wg zdefiniowanego formatu
 • Liczne raporty