POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką prywatności”) spółki Suncon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260293, NIP 951-21-88-939, REGON: 140587502, kapitał zakładowy: 300000 zł opłacony w całości.

Polityka prywatności ma zastosowanie w sytuacji, w której Spółka Suncon Sp. z o.o. („Spółka Suncon”) jest administratorem danych („Administrator”) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) odwiedzających nasz system serwisowy oraz kontaktujących się z nami poprzez tenże formularz.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1 powyżej oraz mailowo na adres: biuro@suncon.eu.

2. Gromadzenie danych osobowych
Gromadzimy tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

3. Podstawa prawna, cele przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są przez spółkę Suncon w określonych poniżej celach:

  • wykonanie umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy spółką Suncon, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
  • kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO Dane kontaktowe udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez spółkę Suncon do celu kontaktów biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

4. Uprawnienia
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych "GDPR" 2016/679/UE Użytkownik ma prawo:

  • do dostępu do własnych danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  • do sprostowania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  • do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do wycofania zgody.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Można to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Użytkownik może skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne zawiadomienie zgodnie z ust. 1.