PRODUKTY
Suncon Risk Manager
Suncon Risk Manager jest systemem do kontroli polityki zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Aplikacja oferuje wsparcie narzędziowe w zakresie analizy ryzyka metodami: zaangażowania, absolutnej VaR, względnej VaR. Rozwiązanie Suncon Risk Manager wspiera TFI w zakresie analizy i monitoringu poszczególnych ryzyk oraz zarządzanie ryzykiem w warunkach zmiennej sytuacji rynkowej.
Podstawowe cechy:
  • Identyfikacja ryzyka
  • Ocena poszczególnych ryzyk
  • Planowanie i zarządzanie ryzykiem (metody wyceny, zasady akceptacji, pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem płynności, stress testy)
Suncon Portfel Suncon Limits Manager Suncon PF Reporter Suncon DB Reporter
Suncon Fund System Suncon DF Reporter Suncon Jednostki Suncon ESPI Reporter
Suncon Risk Manager