PRODUKTY
Suncon Fund System
Suncon Fund System jest profesjonalnym systemem księgowym dedykowanym dla działów zarządzania portfelami inwestycyjnymi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Emerytalnych, działów Asset Management oraz instytucji zajmujących się wyceną aktywów i księgowością funduszy. System powiązany z zewnętrznymi aplikacjami oraz serwisami gwarantuje użytkownikowi dostęp do aktualnych danych księgowych oraz rynkowych związanych ze zmianą wyceny portfeli.
Podstawowe cechy:
 • Ewidencja księgowa operacji oraz wycena aktywów zgodnie z przepisami prawa
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla poszczególnych funduszy i subfunduszy
 • Rejestr transakcji zawieranych na giełdzie
 • Rozliczenia transakcji w różnych walutach
 • Automatyczny rejestr przychodów i kosztów instrumentów finansowych
 • Wprowadzanie zapisów księgowych oraz nabyć i umorzeń jednostek
 • Automatyczna wycena różnic kursowych
 • Wycena papierów wartościowych w oparciu o bieżące kursy walut
 • Naliczanie kosztów (np. koszt depozytariusza, opłata za zarządzanie, prowizji maklerskich)
 • Wycena wartości jednostek, aktywów netto funduszu
 • Generowanie raportów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne
 • Generowanie raportów zdefiniowanych przez klienta
 • Import/export danych z/do programów zewnętrznych
Suncon Portfel Suncon Limits Manager Suncon PF Reporter Suncon DB Reporter
Suncon Fund System Suncon DF Reporter Suncon Jednostki Suncon ESPI Reporter
Suncon Risk Manager